درخواست نمایندگی

مدارک مورد نیاز برای دریافت نمایندگی لادیز سرویس :

-تکمیل فرم اطلاعات متقاضی دریافت نمایندگی "توسط" متقاضی یا وکیل قانونی

-ارسال کپی کارت ملی

-ارسال تاییدیه پست


درصورت وجود وکیل قانونی :

-ارسال وکالت نامه محضری

-ارسال کپی کارت ملی وکیل قانونی