رضایت سنجی مشتریان

ما با چند سوال کوتاه می‌خواهیم اطمینان پیدا کنیم که محصول و خدمات … منطبق بر انتظارات شما است. تکمیل این پرسشنامه ۵ دقیقه زمان می‌برد.